1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Forever Jong en een client/opdrachtgever waarop Schoonheidssalon Forever Jong deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Forever Jong zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Forever Jong is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de client is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Forever Jong zal de client inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De client moet verhindering voor een afspraak zo spoed mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Forever Jong Schoonheidssalon melden.
 2. Indien de client deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Forever Jong Schoonheidssalon 50% van de behandelprijs in rekening brengen.
 3. Bij niet annuleren, dus “no show”, mag Schoonheidssalon Forever Jong gehele honorarium voor de afgesproken behandelingen aan de client door berekenen.
 4. Indien de client bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de client door berekenen.
 5. Schoonheidssalon Forever Jong moet voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 2 en 3 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De client voorziet de schoonheidsspecialiste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de client op en verwerkt in een klantenbestand.
 3. De Schoonheidssalon Forever Jong behandeld de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De Schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die de client heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 5. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

 1. Schoonheidssalon Forever Jong vermeld alle prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten contant/PIN transactie te voldoen.
 5. Als de betaling niet contant/Pin is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Forever Jong Schoonheidssalon aangegeven bankrekeningnummer.

 6. Aansprakelijkheid

 1. Schoonheidssalon Forever Jong is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon  Forever Jong is uitgegaan van door de client versterkte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Schoonheidssalon Forever Jong is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien een client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klachten zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Forever Jong Schoonheidssalon.
 2. Schoonheidssalon Forever Jong moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Forever Jong de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk maakt.
 4.  Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon Forever Jong het aankoopbedrag van de product gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Schoonheidssalon Forever Jong en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

 1. Schoonheidssalon Forever Jong geeft de client week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De client wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens behandeling.
 3. Deze garantie vervalt indien:
  • De client op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of product.
  • De client andere producten dan door schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De client de producten niet volgens het advies van schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
  • De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De client de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

9. Beschadiging en diefstal

 1. Forever Jong Schoonheidssalon heeft recht van de client een schadevergoeding te isen indien, de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geld ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Forever Jong Schoonheidssalon is gevestigd. Forever Jong Schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Forever Jong Schoonheidssalon en de client is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Forever Jong Schoonheidssalon (www.foreverjong.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.