Inleiding

Schoonheidssalon Forever Jong, hierna te noemen: “Forever Jong” verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoons- en medische gegevens. Deze gegevens zullen wij van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe Forever Jong met persoonsgegevens omgaat.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens Forever Jong verwerkt hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN-nummer (slechts indien nodig!)
 • IP- adres
 • Medische gegevens

Waarom Forever Jong schoonheidssalon uw gegevens nodig heeft:

Forever Jong verwerkt de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Gegevens worden ook verwerkt om praktische of efficiencyredenen, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
 • De verbetering van onze diensten

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten. Daarnaast kan het zijn dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Wij zijn actief op social media en als u via sociale media contact met ons opneemt verwerken wij ook uw gegevens.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze klanten, websitebezoekers en appbezoekers te beschermen en, zo nodig, in het kader van gerechtelijke procedures.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), in verband met wettelijke bewaarplichten.

Beveiliging

Forever Jong schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inschakeling van derden

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld hostingpartijen van online-software, of adviseurs . Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Gegevens op onze website

Forever Jong besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Forever Jong kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via haar website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via de website van Forever Jong is voor eigen risico van de gebruiker.

Forever Jong is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via het internet. Ook is Forever Jong niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Forever Jong geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Forever Jong via haar website.

Datalekken

Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). U heeft daarnaast het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen door te mailen naar info@foreverjong.nl.

Tot slot

Wij vertrouwen erop u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@foreverjong.nl of een brief te sturen naar:

Forever Jong
Oude Graafseweg 108
6543PT Nijmegen

06-15954234
info@foreverjong.nl
www.foreverjong.nl

Kvk nummer: 51823187